FUNtastyczny angielski

W klasach 0, 1b, 2b, 3b realizowana jest innowacja pedagogiczna FUNtastyczny angielski, która zakłada nauczanie języka angielskiego w toku zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Podstawą do innowacyjnych działań stało się coraz większe znaczenie znajomości języka angielskiego. W chwili obecnej znajomość języka angielskiego nie jest już atutem, lecz koniecznością. Poprzez stworzenie dzieciom warunków do poznawania języka angielskiego zapewnia się im w przyszłości płynne przejście z zabawy z językiem do pełnego przyswajania wiedzy w klasach starszych.

Innowacja FUNtastyczny angielski odbywa się podczas pobytu uczniów w szkole, w trakcie realizowania podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Polega na kontakcie z językiem angielskim podczas zabaw i przerw śródlekcyjnych, a także w czasie lekcji matematyki, przyrody czy zajęć informatycznych. Przykładem takich działań może być np. wydawalnie poleceń w języku angielskim czy używanie języka angielskiego w trakcie czynności porządkowych. Głównym założeniem innowacji jest bezpłatny, codzienny kontakt dzieci z językiem obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacji wczesnoszkolnej wprowadza dzieci w świat języka angielskiego podczas wszelkich działań podjętych w toku realizowania podstawy programowej. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w formie zabaw stymulujących zapamiętywanie słownictwa i zwrotów tj. gier dydaktycznych, zabaw muzycznych i ruchowych, ćwiczeń opartych na metodzie „reagowania całym ciałem” (TPR) oraz aktywnościach artystycznych.

Proponowana innowacja ma na celu rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim i wyzwalanie pozytywnych emocji związanych z jego nauką. Codzienny, płynny i naturalny kontakt z językiem angielskim sprawia, że dzieci rozwijają się wszechstronnie i są otwarte na nowe wyzwania. Innowacja jest także przygotowaniem uczniów do dwujęzyczności, która wprowadzana jest w naszej szkole w klasach starszych.