„AiR”- aktywność i rozwój

Projekt „Budząca się szkoła” ma na celu wspieranie szkół w mądrych zmianach, w ich lepszym dostosowaniu do wymogów współczesnego świata. Każda zmiana wiąże się z pewnymi obawami. Oczywiście i w naszym zespole takie obawy były. Zmiany rozpoczęliśmy od siebie, czyli od nauczycieli. Postawiliśmy więc na:

  • bardziej efektywne wykorzystanie czasu w procesie lekcyjnym,
  • zmianę metod pracy w celu poprawy jakość nauczania,
  • stworzenie takich warunków, aby uczniowie lubili się uczyć,
  • unikanie zadawania prac domowych, które nie rozwijają wiedzy i umiejętności ucznia.

Polega to na tym, iż zadania domowe nie są obowiązkowe. Uczeń sam wybiera co go interesuje i co chce ćwiczyć, jednak nie musi tego robić i nie zostanie za to ukarany oceną niedostateczną. Aby młody człowiek nauczył się odpowiedzialności, musi mieć możliwość dokonywania wyboru. W chwili obecnej jest to program pilotażowy trwający dwa miesiące. W tym czasie dyskutujemy, konsultujemy i podsumowujemy, zbieramy wnioski. Na koniec zapytamy rodziców, jak realny wpływ mają te zmiany na ich dzieci.

radiopoznan.fm  –> Taki eksperyment szykuje Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu
www.rc.fm  –>  NIC NIE ZADANE 🙂
Teleexpress Extra  –> Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu rezygnuje z prac domowych
faktykaliskie.pl  –>  W tej szkole prace domowe są dla chętnych
Życie Kalisza nr 12/2018  –>  Uczniowie bez prac domowych
www.rc.fm –>  Tylko dla chętnych

kalisz.pl –> „Trójka” na mapie Budzących się Szkół

https://strefaedukacji.pl/szkola-bez…/ar/c5-16952025…

PROJEKT  Do czwartej klasy z uśmiechem, a nie ze stresem

Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich i ich rodziców.

Ewaluacja innowacji organizacyjnej Rozwiń skrzydła z pracami domowymi typu AIR, czyli aktywność i rozwój pokazała konieczność zorganizowania dodatkowych działań umożliwiających prawidłowe przejście najmłodszych uczniów z I etapu edukacyjnego do II, gwarantujących im wprowadzenie zmiany bez niepotrzebnego stresu związanego z nieznanym przez nich systemem pracy podczas jednostek lekcyjnych trwających 45 minut i przerwach. 

Cel nadrzędny: zbudować w dziecku pozytywny obraz siebie w klasie czwartej, żeby zminimalizować stres związany z przejściem z I etapu edukacyjnego (kształcenia zintegrowanego) do II etapu obejmującego klasy IV-VIII

Cele szczegółowe:

– umożliwić uczniom klas trzecich poznanie nauczycieli, z którymi będą pracować w klasie IV,

– opracować harmonogram zajęć w celu zapoznania uczniów ze specyfiką pracy, metodami i formami pracy na poszczególnych przedmiotach,

– przeprowadzić zajęcia metodami aktywnymi z przedmiotów z klasy IV w korespondencji do podstawy programowej klasy III od kwietnia do maja, aby rozbudzić ciekawość poznawczą uczniów i zaprosić ich do pasjonującej zabawy towarzyszącej zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności,

– zorganizować spotkanie rodziców z pracownikiem poradni podczas wywiadówek w kwietniu, aby wyposażyć rodziców w wiedzę i umiejętności wspierające dzieci w spokojnym rozpoczęciu nowego etapu edukacyjnego,

– zorganizować wspólne wycieczki wychowawców klas trzecich z zaplanowanymi wychowawcami w klasie czwartej, aby przekazać jak najwięcej informacji o indywidualnych potrzebach uczniów oraz skutecznych, wypracowanych metodach pracy z zespołem klasowym.

Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie u dzieci jest jednym z zadań wychowawczych szkoły. To ważne, ponieważ efekty tych oddziaływań mają związek z wytrwałością w sytuacji niepowodzenia, mniejszą absencją szkolną, dłuższym czasem przebywania w systemie edukacyjnym i większą samodzielną aktywnością edukacyjną poza szkołą, a to podstawowe cele, które zapisane są w innowacji skierowanej na aktywność i rozwój uczniów oraz mają wyposażyć naszego przyszłego absolwenta w przekonanie, że nie ma w życiu porażek, są możliwości i szanse, a zmian nie należy się obawiać, tylko wykorzystać je w celu podnoszenia jakości swojego życia.