Stypendia im. Świętego Jana Pawła II

Archiwum kategorii: Aktualności

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na drugi okres roku szkolnego 2018/19 upływa dnia 11.01.2019 r. Wnioski, należy składać u pedagoga szkolnego. Prosimy zwrócić uwagę na dokładne uzupełnienie wniosku w punktach 9-11.

Wnioski (wniosek + oświadczenie + klauzulę informacyjną) można pobierać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej.

Wniosek – pdf – pobierz

Wniosek – doc – pobierz

Zasady weryfikacji dochodu – pobierz

Regulamin – pobierz

Stypendium może otrzymać:

1)     uczeń klasy 4 – 8 szkoły podstawowej,

2)     uczeń klasy gimnazjalnej,

3)     uczeń szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.

Wnioski o przyznanie stypendium im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów miasta Kalisza składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza.

Wysokość stypendium za jeden semestr wynosi:

1)     w klasach 4-6 szkół podstawowych – 600 zł.

2)     w klasach 7-8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych – 700 zł.

3)     w szkołach ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych – 800 zł.

Warunkiem przyznania stypendium jest:

1)     złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,

2)     dołączenie do wniosku oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu wraz z klauzulą informacyjną.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:

1)       średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek:

a)       uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5.20

b)       uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych– minimum 4.80

c)       uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych – minimum 4.10

2)       próg dochodowy (do 1.000,00 zł netto na członka rodziny ucznia),

3)       wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę,

Zasady weryfikacji dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (szczegóły zostały zamieszczone w załączniku znajdującym się powyżej).

Poprzednia aktualność
Życzenia
Następna aktualność
W karnawale same bale!