Ważne daty

 Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe 30 stycznia 2023 r. – 12 lutego 2023 r.
Czas trwania pierwszego okresu 1 września 2022 r. –  29 stycznia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia 2023 r. – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty 23, 24, 25 maja 2023 r. o godzinie 9.00;
termin dodatkowy 12, 13, 14 czerwca 2022 r.
Czas trwania drugiego okresu 30 stycznia 2022 r.  – 23 czerwca 2023 r.
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 23 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, podczas których zorganizowane są zajęcia opiekuńcze

 Data Uwagi
14 października 2022 r. piątek
31 października 2022 r. poniedziałek
2 maja 2023 r. wtorek
4, 5 maja 2023 r. czwartek, piątek
 23, 24, 25 maja 2023 r.

26 maja 2023 r.

egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)

piątek po egzaminach

Spotkania wychowawców z rodzicami

6 września 2022 r. (wtorek)
(oddział przedszkolny, klasy 1 – 3)
spotkania organizacyjne rodziców dzieci z oddziału przygotowawczego i nauczania wczesnoszkolnego.
28 września 2022 r. (wtorek)
klasy 4 – 8
organizacja pomocy psychologicznej, procedury egzaminacyjne, dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty, deklaracje na egzamin z języków obcych, program wychowawczo-profilaktyczny
15 listopada 2022 r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce
24 stycznia  2023 r. (wtorek) informacja o wynikach na koniec I okresu
25 kwietnia 2023 r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce

 

Informacje dotyczące zawiadomień o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi ocenami zachowania oraz dotyczące przewidywanych ocen na koniec roku szkolnego:

  • 20.12.2022 r.  – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec I okresu,
  • 16.05.2023 r.  – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec II okresu,
  • 12.06.2003 r. – zawiadomienie o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego.