Patron

Na mocy Uchwały Rady Miasta Kalisza Nr XXXVI/460/2017 z dnia 30.03.2017 r.
Gimnazjum nr 2 im. Juliusza Słowackiego przekształca się
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Juliusza Słowackiego.

Juliusz Słowacki

(1809-1849)

 

Zuber - Juliusz Słowacki

Polski poeta, dramatopisarz. Jeden z najwybitniejszych twórców romantycznych, nazywany – obok A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego – „wieszczem”.

1825-1828 studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim.
1829 wyjechał do Warszawy i podjął pracę jako aplikant w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1831 zatrudniony w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego, wyjechał do Drezna, skąd udał się jako kurier dyplomatyczny do Londynu i Paryża, gdzie osiadł po zakończeniu misji.
1832-1836 przebywał w Genewie, co miało wpływ na jego twórczość, np. poemat miłosny W Szwajcarii (wydany 1839).
1836 odbył podróż do Włoch, skąd wyruszył do Grecji, Egiptu i Palestyny (Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, 1836-1839, wydanie pośmiertne w całości 1866).
1838 powrócił do Paryża. Poeta zmarł na gruźlicę i został pochowany na cmentarzu Montmartre.
1927 roku jego prochy przewieziono do kraju i złożono obok Mickiewicza w krypcie na Wawelu.

Debiutował anonimowo 1830 w Melitele powieścią poetycką Hugo. 1832 opublikował tomy 1-2 Poezji, gdzie znalazły się powieści poetyckie: Żmija, Jan Bielecki, Hugo, Mnich, Arab, tragedie Mindowe oraz Maria Stuart. Tom 3 (1833) zawierał m.in.: powieść poetycką Lambro, poemat Godzina myśli i liryki pisane w czasie powstania listopadowego. Do wielkich dramatów Słowackiego zaliczają się: Kordian (1834), Horsztyński (1835, wydanie pośmiertne 1866), Balladyna (1839), Fantazy (wydany 1866), Mazepa i Lilla Weneda (1840), Ksiądz Marek (1843), Sen srebrny Salomei (1844), Zawisza Czarny (1844-1845, wydany 1908), Samuel Zborowski (powstał zapewne 1845, wydanie całości 1903), parafraza Księcia niezłomnego P. Calderona (1844).

Patron Gimnazjum

Działania związane z wyborem patrona dla Gimnazjum nr 2 w Kaliszu zostały podjęte w lutym 2004 roku. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wybrano komisje do prac nad wyborem patrona, koordynatorem wybrano p. mgr Elżbietę Zimną. Po przedstawieniu i zaakceptowaniu propozycji przez uczniów w poszczególnych klasach wyłoniono 10 kandydatów. Na tej podstawie wyłoniono złotą dziesiątkę kandydatów na patrona szkoły:

Adam Asnyk, Fryderyk Chopin, Maria Konopnicka, Mikołaj Kopernik, Adam Mickiewicz, Czesław Niemen, Józef Piłsudski, Henryk Sienkiewicz, Maria Curie Skłodowska, Juliusz Słowacki.

W miesiącach kwiecień, maj, czerwiec zapoznano uczniów z sylwetkami kandydatów poprzez pogadanki na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy, gazetkę szkolną, gazetki klasowe. Ponadto Biblioteka szkolna przygotowała dla wszystkich klas szczegółowe biografie kandydatów. 5 grudnia 2004 roku odbył się w szkole dzień wyboru patrona. Wcześniej przedstawiciele klas wylosowali kandydata, którego mieli przedstawić pozostałym uczniom. Należało wykonać gazetkę w klasie i przygotować prezentację. Poszczególne klasy prezentowały:

Adam Asnyk – klasa 1E
Fryderyk Chopin – klasa 2A
Maria Konopnicka – klasa 1C
Mikołaj Kopernik – klasa 2C
Adam Mickiewicz – klasa 1A
Czesław Niemen – klasa 1B
Józef Piłsudski – klasa 1D
Henryk Sienkiewicz – klasa 2D
Maria Curie Skłodowska – klasa 1F
Juliusz Słowacki – klasa 2B

Wyróżniono klasy 2A, 2D, 2B, 1C.
24 kwietnia 2004 roku, podczas półwywiadówki, przeprowadzono plebiscyt wśród rodziców, 5 grudnia 2004 roku głosowali uczniowie i nauczyciele. W oparciu o wyniki tych głosowań zdecydowano, że patronem szkoły ma zostać Juliusz Słowacki.
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 marca 2005 roku podjęto decyzję o zwróceniu się do Prezydenta Miasta Kalisza z wnioskiem o wszczęcie procedury związanej z nadaniem szkole imienia Juliusza Słowackiego.

19 listopada 2009

Uroczystość nadania Gimnazjum nr 2 imienia Juliusza Słowackiego