Specjaliści realizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Terapia psychologiczna – psycholog Joanna Lizut (czwartki od 8.00 do 12.00)

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego uczniów, umożliwienie lepszego poznania siebie oraz nabycia nowych umiejętności interpersonalnych, wspomagania procesów poznawczych. W szkole odbywają się indywidualne zajęcia psychologiczne, na których uczniowie mają szansę odkryć siebie, polubić siebie ze swoimi wadami i zaletami oraz nauczyć się radzenia sobie z różnymi trudnymi emocjami w życiu codziennym. Psycholog prowadzi również spotkania z rodzicami, na których rodzice mogą stać się bardziej świadomi swoich oddziaływań na każdym etapie życia dziecka.

  • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – pedagog Iwona Grzesiak (poniedziałki od 11.55 do 15.20)

Cele zajęć dostosowane są do poszczególnych etapów edukacyjnych. W klasach I-III skupiają się przede wszystkim na rozpoznaniu i usuwaniu przyczyn trudności w uczeniu się dziecka (w tym ryzyka trudności specyficznych, takich jak dysleksja). Na zajęciach terapeuta skupia się przede wszystkim na usprawnianiu funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznej, ale także na rozwijaniu pozytywnej motywacji do nauki, wiary w siebie i swoje możliwości. W klasach IV-VI głównym celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów oraz umożliwienie doskonalenia umiejętności czytania (przede wszystkim czytania ze zrozumieniem) i pisania (grafomotoryka, trening ortograficzny). Zajęcia opierają się na wyrównywaniu braków w wiadomościach, które są przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężaniu skutków niepowodzeń szkolnych, takich jak trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu.