Projekt savoir-vivre

W roku szkolnym 2019/2020 został wprowadzony w naszej szkole projekt savoir-vivre i jest on skierowany do uczniów klas IV-VIII. Istotą projektu jest przybliżanie uczniom podstawowych zasad savoir-vivre’u, wyposażanie w umiejętność kulturalnego zachowania oraz wychowanie w duchu szacunku dla drugiego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem pracy nad kulturą słowa.

Cele szczegółowe:

 • przygotowanie do jasnych zasad życia rodzinnego i społecznego;
 • kształtowanie umiejętności prawidłowej i skutecznej komunikacji interpersonalnej;
 • poznawanie norm obyczajowych obowiązujących współcześnie
 • rozumienie potrzeby stosowania zwrotów grzecznościowych;
 • rozwijanie umiejętności dokonywania własnej oceny i korygowania własnego postępowania,
 • uczenie sposobów niwelowania niewłaściwych zachowań;
 • uczenie kultury słowa;
 • rozwijanie samodzielności i kreatywności;
 • rozwijanie talentów artystycznych;
 • rozwijanie postaw twórczych;
 • rozwijanie zdrowej rywalizacji klasowej;
 • rozwijanie umiejętności prezentacji publicznej;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 • wdrażanie do odpowiedzialności za powierzone zadania.

Zakres działań:

 1. Wdrażanie aktywności podczas zajęć godzin wychowawczych (przykładowe scenariusze lekcji) – celem rozwijania ogólnych umiejętności
 2. Zadania dla klas
 • Opracowanie szkolnej karty zasad dobrego zachowania
 • Idealny stół świąteczny (nakrycie)
 • Piosenka
 • Multimedialny sposób ujęcia tematu (prezentacja)
 • Wykonanie plakatu
 • Scenki tematyczne
 • Praca pisemna „Moje zachowanie świadczy o mnie”
 • Konkurs tematyczny „Savoir-vivre w moim życiu” dla przedstawicieli klas

Podczas godzin wychowawczych nauczyciele przeprowadzili ze swoimi uczniami pogadankę na temat zasad dobrego zachowania. Każda klasa stworzyła własny kodeks  a następnie miała miejsce debata uczniowska, w trakcie której opracowano szkolną kartę zasad dobrego zachowania i umieszczono ją w holu szkoły.

Kolejnym grudniowym zadaniem uczniów było stworzenie idealnego stołu świątecznego, przy którym wspólnie z wychowawcą świętowano wigilię klasową.

 

Następnym zadaniem dla uczniów było stworzenie piosenki, która zawierała treści związane z projektem savoir-vivre.

Projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym. Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie dla uczniów klas IV-VIII dwuetapowego konkursu na temat zasad savoir-vivre.