Nabór – klasy pierwsze

Zapraszamy do TRÓJKI

Kliknij, aby otworzyć

REKRUTACJA na rok szkolny 2024/2025

NABÓR do klasy 1 – zgłoszenie online: Rekrutacja do szkół podstawowych

  • Od 26 lutego 2024 r. zgłoszenia do klas 1 przez rodziców uczniów z rejonu

Zgłoszenie elektroniczne po wypełnieniu należy wydrukować (istnieje możliwość wydrukowania w szkole), podpisać i dostarczyć do sekretariatu wraz z odpisem aktu urodzenia.

  • Od 6 maja do 10 maja 2024 r. złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 1 uczniów spoza obwodu szkoły

Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 6 maja 10 maja 3 czerwca 4 czerwca
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13 maja 17 maja 5 czerwca 7 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 maja 11 czerwca
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki 23 maja 27 maja 12 czerwca 13 czerwca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 maja 17 czerwca
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 
Kryterium Wartość kryterium
w punktach
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły 64
Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno – przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z tego zespołu 32
Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Kaliszu i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu 16
Kandydat ubiega się o przyjęcie do placówki, w której zatrudniony jest jego rodzic 8
 Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie biorącego udział w rekrutacji do tej samej placówki 4