Gra o szóstkę

Tytuł innowacji: „Gra o szóstkę”

Autor innowacji: Mirosław Szymczak

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 3 w Kaliszu

Rodzaj innowacji: metodyczno – organizacyjna 

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: chemia, fizyka

Adresaci innowacji: chętni uczniowie klas siódmych i ósmych

Czas trwania innowacji: rok szkolny 2021/22

 

Opis innowacji

 Uczenie się przedmiotów ścisłych nie jest łatwym zadaniem. Ilość nowych pojęć i zagadnień przytłacza niejednego ucznia, często zniechęcając go do dalszej nauki, a przecież chemia i fizyka są dziedzinami dynamicznie rozwijającymi się, których specjaliści są pożądani wielu gałęziach gospodarki. Bycie „umysłem ścisłym” jest dzisiaj w cenie, dlatego należy zachęcać uczniów do pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Możliwym jest, aby nauka trudnych zagadnień stałą się dobrą zabawą, podobnie jak krzyżówka czy rebus. 

Celami wprowadzenia innowacji są:

 • rozbudzenie zainteresowań chemią i fizyką, 
 • porozumiewanie się językiem naukowym,
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań,
 • zwrócenie uwagi na zjawiska zachodzące w przyrodzie wraz z ich interpretacją,
 • wyrobienie nawyku systematycznej pracy własnej,
 • zachęcenie do podejmowania nowych inicjatyw.

Opis nowatorstwa innowacji

Proces realizacji innowacji będzie odbywał się na platformie edukacyjnej. Umożliwi to realizację zadania zarówno w trybie nauczania stacjonarnego, jak i zdalnego. 

Uczeń otrzymuje dostęp do krótkich testów, których systematyczne rozwiązywanie ma pomóc nie tylko w szybszym zapamiętywaniu pojęć i zagadnień, ale również ma doskonalić technikę rozwiązywania zadań, czy doskonalić umiejętność wyciągania wniosków z zaobserwowanych zjawisk przyrodniczych. Na platformie zamieszczane są również różnorodne, zabawne  filmiki o charakterze popularnonaukowym, na podstawie których uczniowie będą opisywać zjawiska fizyczne lub chemiczne. 

W trakcie trwania innowacji będziemy również tworzyć zabawne memy związane z fizyką lub chemią, z których wykonamy zbiorczy plakat.

Przewidywane efekty

 • właściwe posługiwanie się nomenklaturą przedmiotów ścisłych,
 • nabycie umiejętności zdobywania wiedzy,
 • wyrobienie nawyku systematycznego uczenia się,
 • rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień,
 • podniesienie jakości pracy szkoły.

Ewaluacja innowacji:

 • bieżąca analiza postępów w nauce, 
 • obserwacja zaangażowania uczniów w działanie.