STYPENDIA MIASTA KALISZA IM ŚW. JANA PAWŁA II

Archiwum kategorii: Aktualności
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na II semestr roku szkolnego 2017/2018 upływa dnia 09 lutego 2018 r. Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego.
DRUK WNIOSKU DO POBRANIA
Stypendium może otrzymać:
1) uczeń klasy 4 – 8 szkoły podstawowej,
2) uczeń klasy gimnazjalnej,
3) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.
Wnioski o przyznanie stypendium im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów miasta Kalisza składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza.
Wysokość stypendium za jeden semestr wynosi:
1)  w klasach 4-6 szkół podstawowych – 600 zł.
2)  w klasach 7-8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych – 700 zł.
3)  w szkołach ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych – 800 zł.
Warunkiem przyznania stypendium jest:
1)  złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
2)  dołączenie do wniosku oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie (zamieszkali i zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Kalisza) spełniający łącznie kryteria:
1)  średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek:
a)  uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych – minimum 5.20
b)  uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych– minimum 4.80
c)  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych – minimum 4.10
2)  próg dochodowy ( rozumie się przez to dochód do 1.000 zł netto na członka rodziny ucznia),
3)  wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę,

 

Zasady weryfikacji dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej    finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

W szczególności chodzi o następujące dochody netto;

·      z pracy na umowę o pracę (etat), umowę zlecenia, umowę o dzieło, pracę dorywczą, płatnych   praktyk  (brutto – składki ustawowe = netto)

·      emerytury i renty (brutto – składki ustawowe = netto)

(Proszę zwrócić uwagę, że kwota wypłacanego wynagrodzenia, emerytury, czy renty nie jest kwotą dochodu netto, jeśli zawiera jakieś potrącenia (poza alimentami)!

·      zasiłki okresowe i stałe z pomocy społecznej ( w całości dotyczące miesiąca)

·      dodatki mieszkaniowe i energetyczne

·      zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

·      świadczenie pielęgnacyjne

·      świadczenie rehabilitacyjne

·      alimenty otrzymywane z wyroku sądowego, funduszu alimentacyjnego, dobrowolne

·      stypendia inne niż szkolne stypendia socjalne (np. studenckie socjalne i mieszkaniowe , marszałka, naukowe itp.)

·      działy specjalne produkcji rolnej (dochód jak z działalności gospodarczej)

·      w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł. (zaświadcz o wielkości gospod. rolnego lub nakaz płatniczy)

(gospodarstwa poniżej 1 ha nie przeliczamy)

·      w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1)  przy działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach.

Ad 1) Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Dochód obliczamy na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok poprzedzający miesiąc, z którego liczymy dochód. (Jeśli wniosek jest składany w styczniu 2018 – dochód ustalamy za grudzień 2017, więc zaświadczenie z US należy przyjąć za rok 2016, bo rok 2017 jeszcze nie został rozliczony i analogicznie przy dochodzie za styczeń, luty, marzec, kwiecień. Dopiero przy dochodzie za maj 2018 rozliczamy dochód z dz. gosp. za rok 2017r. )

Dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zaświadczeniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy   (przychód – składki społeczne – podatek – składki zdrowotne = dochód z działalności za rok) przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli w roku tamtym nie prowadził działalności i zaczął ją później, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

2)  przy działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

(naczelnik wydaje zaświadczenie o rodzaju opodatkowania, a wnioskodawca w oświadczeniu określa wysokość dochodu)

Ad 2) Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczneustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznejdochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie (tj. 2570 zł.)

– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Do dochodu ustalanego wg powyższych zasad nie wlicza się:

1)         jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2)         zasiłku celowego;

3)         pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (szkolnych stypendiów socjalnych) ;

4)         wartości świadczenia w naturze;

5)         świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

5a)       świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca  2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);

6)         dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

7)         świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575); (tzw. 500+)

8)         świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753).

Poprzednia aktualność
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2018
Następna aktualność
Sukces Gabrysi z klasy 3d